เกี่ยวกับบริษัท

STD-LOG

บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2533 ด้วยความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยได้แก่บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท อีโตชูแมนเนจเมนท์(ประเทศไทย) จำกัด ส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่นได้แก่บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการค้าและการลงทุนที่มียอดขายสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น และ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่เป็น บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ผู้มีประสบการณ์และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์มากกว่า 40 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจไม้ยูคาลิปตัสโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวิจัยพันธุ์กล้าไม้จนถึงการผลิต ไม้สับยูคาลิปตัสและรับซื้อชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสจากโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อไป

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนของสังคม จนได้รับรางวัลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในปี 2554 (CSR-DIW B.E. 2554 Award) และได้รับรางวัลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในปี 2555 (CSR-DIW Continuous B.E. 2555 Aword)