ธุรกิจของเรา

ผลิตและส่งออกชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและจีน เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ.

กล้าไม้ยูคาลิปตัสพันธุ์โตไว สายพันธุ์ลูกผสม เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณ์เด่น จากแปลงปลูกในพื้นที่ต่างๆ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมกระจายไปทั่วประเทศ.

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราซันบาร์ค ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้สุดยอดปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ จำหน่ายมาเป็นเวลาร่วม 20 ปี มีคุณสมบัติช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุย ฟื้นต้นโทรม แก้ดินเป็นกรด ใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชผักผลไม้ทุกชนิด.