เรื่องน่ารู้

FSC™ คืออะไร? ทำไมเราอยากให้คุณมองหา​..

เพราะในปัจจุบันเรื่องของ สิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจมากขึ้น แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก และไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเองแต่เป็นหน้าที่ของแบรนด์ที่ต้องจัดการ ฉลาก FSC ที่ติดอยู่บนตัวสินค้า  จึงเป็นตัวช่วยที่ง่ายที่สุดในการที่จะทำให้แบรนด์สื่อสารกับผู้​บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

FSC™ คืออะไร? ต้องทำอย่างไรถึงได้มา​

FSC™  ย่อมาจาก Forest Stewardship Council™ คือ องค์การที่ไม่หวังผลกำไรภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ จากทั่วโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ และองค์การผู้ให้การรับรองไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีหลักประกันว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน

การรับรองทางป่าไม้ (forest certification) เป็นวิธีการใหม่ของวงการป่าไม้ทั่วโลก โดยการใช้การตลาดเป็นข้อกำหนดในการจูงใจให้ ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีการรับรองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการชักจูงให้กระทำตาม โดยมิใช่บังคับโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีต และประการสำคัญ วิธีการนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ (stakeholders) หันหน้าเข้าหากันแล้วเดินไปตามหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน

การรับรองป่าไม้ (FC) ได้มีการพัฒนาต่อจากการประชุม United Nation Conference on Environment and Development: UNCED ที่เมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 3-14 มิถุนายน พ.ศ.2535 ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันที่จะให้ความสนใจ 3 ประการหลัก คือ
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity)
2. การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ (climate change)
3. การต่อสู้กับการขยายตัวของทะเลทราย (combat deserti-fication)

และได้มีการกำหนดหลักการป่าไม้ขึ้นมา (forest principles) สำหรับเป็นหลักในการนำไปปฏิบัติทั่วโลก และจากการประชุมการป่าไม้ของทวีปยุโรปที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในปี พ.ศ.2536 ได้กำการดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน และในการนำสินค้าออกจากป่า ก็ต้องดำเนินการในลักษณะการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน รวมทั้งมีแนวความคิดเรื่องการติดฉลากรับรองสินค้าจากไม้ (labeling) และในปี พ.ศ.2543 ประเทศสมาชิกของ International Tropical Timber Organization: ITTO ได้มีการตกลงกันว่าให้ประเทศสมาชิกเสนอรายละเอียดการดำเนินการตามหลักการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเพื่อจะได้ใช้ในการปฏิบัติการต่อไป

​แล้วป่าปลูกเชิงพาณิชย์ อยู่ที่ไหน​

สำหรับป่าไม้เชิงพาณิชย์หรือป่าไม้ที่ได้รับรองตามมาตรฐานของ FSC นั้น จะครอบคลุมถึงการจัดการป่าตามธรรมชาติและสวนป่าที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตและการแปรรูป โดยจะต้องมีการระบุและตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ได้ ทั้งนี้ ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่ได้รับมาตรฐาน FSC นั้น​เริ่มมีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้มีมากถึงกว่า 1,200 ล้านไร่ทั่วโลกเลย​ครับ​

Translate »